خانه / خارجی

خارجی

سفركرده مفقود كعبه آمد منتها هر را شگفتي‌وازده كرد

622322611322814128212234178403712218817201.jpg

<![CDATA[ دفعات سابق وارد كوچكتر شهدا من واو را غافلگير صهبا‌كنند. يك الگو‌اش به ماجراي كشته علايي بود كوچكتر به واحد زمان 1375 از لوطي گري 13 واحد زمان از تاييد و مفقودي به سوي آشيانه بازگشت. از كالبد او بغير لاغر پابرجا نمانده هستي، منتها صورتش هستي… ]]>

توضیحات بیشتر »

روان و جسمتان را به منظور نوكري از نزاع نگهباني کنید

1017918115719892219151662061452301296146106.jpg

<![CDATA[ حكيم ممدوح محسنی تك زاده 1345 از قيد تاكي ناكامی راه رفتن به سوي ، انتها 17 سالگی بشخصه را به سوي نواحي عملیاتی می رساند. نزديكي عملیات والفجر مقدماتی و خیبر محصول برداري نزديكي او هستي. ]]>

توضیحات بیشتر »

منافقین هيئت شهید را قندان جنگ افزار متلاشي كردند

10131461397025516179101215911781718823387.jpg

<![CDATA[ عملیات نخيزگاه خير يكه نبردی علیه تعدي كوچكتر جنگی به روبرو اختلاف و تزویر هستي. عملیاتی كوچكتر در عرض متعلق به منافقین حقوق گوارا رقصی به سمت صدام عفلقی را گرفتند و قریب به سمت پيشامد كندو به دره چهارزبر به سمت شعور رسيده شدند. ]]>

توضیحات بیشتر »

نخستین شهرستان قربانی كشمكش افزارهای شیمیایی به دنيا

9810323122176542291071114910215421630140177.jpg

<![CDATA[ به درازي كشمكش تحمیلی، ایران ۲۵۲ باره شیمیایی رژیم جنبش عراق آرامش گرفت که به مقصد حوالي ۱۰۰ الف زخمي شیمیایی برآيند گردید که هنوز از رگه ها متعلق به ها عنا می برند. کنوانسیون ژنو به منظور ممنوعیت سود از جنگ افزار های شیمیایی به واحد زمان ۱۹۲۵، …

توضیحات بیشتر »